MORIS RASIK

LOGO MR

Saida mak Microfinansas? 

Microfinansas hanesan prestasaun de servisu basico ba ema sira nebe moris kiak no mukit. Banku Mundial fo definisaun ba kiak no mukit hanesan ema nebe moris ho osan US $ 1 kada loron no menus husi US $ 2 kada loron. Fo kreditu liu husi microfinansas mak comprovado hanesan aprosimasaun nebe efektivu atu ajuda individu en geral ba feto atu dezemvolve no haluan sira nia aan atu defende sira nia negosio kiik hodi hetan impresta ho valor US $ 200 ou menus husi ida nee.

 

Saida mak ami halo….

Moris Rasik hahu nia operasaun iha fulan Novembro 2000 iha municipio Bobonaro nebe ho nia pupulasaun barak maka konsentra an iha negosiu tamba besik liu ba area fronteira ho nasaun visinho Indonesia. Liu husi tinan ba tinan ona Moris Rasik nia area operasaun hahu boot no kobre teritorio tomak iha Timor Lorosa’e no oras nee dadaun sai hanesan instituisaun Microfinansas boot nebe efektivu liu hodi alkansa medida ho kualidade portfolio.

Iha Dezembro 2015, Moris Rasik iha kliente nebe activu hamutuk 9.981 iha terirotio Timor Laran tomak.

Instituisaun nee lidera husi Managin Director, CEO ho nia conselhor sira no iha nia staff 120 pesoas husi ita Timor oan rasik.

Imagen: Membru Board no Managemento Moris Rasik nian

Moris Rasik hanesan membro husi AMFITIL, hanesan asosiasaun institutu microfinansas de Timor Leste, organisaun profesional ida nebe regula instituisaun microfinancas iha Timor Lorosae tuir kodigu konduta ba membro hotu no prepara treinamento no mos suporta ba nia membro sira.