TRAINING & CAPACITY BUILDING

Moris Rasik hanesan instituisaun Microfinansa ida nebe existi ona iha nasaun doben Timor Lorosa’e durante tinan barak nia laran, factor treinamento no kapasitasaun sai hanesan determinante ida hodi bele atinje objectivu instituisaun nian liu-liu iha area rekurso humano. Ho rasaun ida nee Moris Rasik sempre oferese treinamento no kapasitasaun ba nia manager sira nomos ba nia staff hotu-hotu atu nunee bele servisu ho efektivu no efesiente liu tan iha sira nia area servisu.

Imagen branch manager sira tuir treinamento iha edifisiu sentral Moris Rasik

DSCN0387

DSCN0383

Moris Rasik mos konvoka reuniaun ho lideransa komunitaria sira antes atu hari grupo ou loke centro iha suku no aldeia nebe presija tulun ba feto kiak no faluk sira, depois de hasoru malu ho lideransa sira hotu Moris Rasik nia staff sira bele hahu fo treinamento ba nia kliente foun sira bainhira atu komesa hetan impresta husi Moris Rasik.

CIMG6236 CIMG6238 CIMG6240

Moris Rasik fornese trienamento Capacity building ba nia staff no mos kliente sira liu husi programa Finance Literacy nian.

1. Capacity building ba field officer 
Rekursu humanu sai nudar assuntu importante ne’ebe Moris Rasik konsidera tebes hodi bele dezemvolve kapasidade staff hotu tuir mudansas global, atu nune’e bele garante prestasaun servisu ho profesionalismo no iha espesialidade servisu iha area finansas nian ho efisiensia no efektivu liu. Strategia pulitika oin ida ba jerente rekursu humanu nian maka fo kapasitasaun (Hanorin) staff hotu ne’ebe maka simu knar foun antes haruka ba servisu iha treinu.

Imagen: Kliente Staff sira tuir treinamento antes atu ba kampo servisu.

Imagen: Kliente Staff sira tuir treinamento antes atu ba kampo servisu.

2. Treinamentu Finansas Literaria (Finances Literacy)
Moris Rasik nia programa servisu ida maka kona-ba finances leteracy (Treinamentu finanseiru ba analfabetismo sira, espesiku kliente Moris Rasik). Moris Rasik kria parseria servisu hamutuk ho duadores sira hanesan New Zealand Aid no World Education hodi oferese treinamentu ba kliente Moris Rasik ne’ebe simu kreditu osan hodi hala’o negosiu. Programa finances literacy ne’e ho nia objektivu mak atu hanorin kliente sira ne’ebe la komprende kona-ba numeru, managementu negosiu & familia (Rendementu & Gastu), rae osan, inklui no seluk-seluktan (Nivel fundasaun & Finansas).

Imagen: Treinamento ba Kliente sira Regiaun Atamasu

Imagen: Treinamento ba Kliente sira Regiaun Atamasu